O projekcie

Projekt „Profesjonalne kadry sektora biznesowych usług dla Kalisza”

Projekt „Profesjonalne kadry sektora biznesowych usług dla Kalisza” Nr POWR.03.01.00-00-0024/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców w branży BPO, SSC, IT wśród 48 (39K,9M) studentów studiów I  stopnia kierunku ekonomia w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego Wydział w Kaliszu w okresie 01.06.2020 r. do 30.11.2020 r. poprzez dostosowanie programów nauczania do wymogów pracodawców w BPO, SSC, IT, udział studentów w: certyfikowanych szkoleniach, szkoleniach językowych, dodatkowych zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami, wizytach studyjnych u pracodawców oraz zajęciach warsztatowych kształcących kompetencje.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2020 r. do 30.11.2022 r.

Zasięg terytorialny projektu: Polska

Wartość projektu: 836 000,00 zł.


UCZESTNICY PROJEKTU I RODZAJE WSPARCIA

Grupa docelowa:  Projekt obejmuje wsparciem 48 (39K, 9M) studentów studiów niestacjonarnych czterech ostatnich semestrów kierunku Ekonomia Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu.

Z wsparcia w ramach projektu nie będą mogły skorzystać osoby, które:

 • uczestniczą w kształceniu (w trybie stacjonarnym),
 • uczestniczą w szkoleniu (uczestniczącą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

 1. Realizacja działań dydaktycznych z zakresu języka obcego w wymiarze 120h.
 2. Certyfikowane szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub kompetencji zawodowych:
  • Szkolenie Prince2 Foundation dla 20 osób,
  • Szkolenie komputerowe ECDL Profile w wymiarze 140 godzin dla 36 osób,
  • Szkolenie Rachunkowości I stopnia oraz programów Symfonia i Płatnik w wymiarze 132 godzin dla 30 osób.
 3. Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami i wizyty studyjne u pracodawców.
 4. Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje komunikacyjne w tym umiejętności pracy w grupie, interpersonalne, analityczne w tym umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie przedsiębiorczości, zawodowe.
 5. Organizacja wysokiej jakości programów stażowych
  • Wsparcie w postaci 2 miesięcznych płatnych staży przewidziane dla 29 Uczestników Projektu (25K,4M).

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerów
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • certyfikat zawodowy nabytej wiedzy
 • zwrot kosztów dojazdu na staż
Accessibility